pravidla

 • Přihlásit lze obrazový snímek s námětem rizikového chování, např. drogová závislost, kriminalita, šikana, rasizmus, záškoláctví, gambling, domácí násilí atd.
 • Školy, školská zařízení nebo nízkoprahové kluby mohou do soutěže vyslat jednotlivce nebo skupinu maximálně 5 tvůrců ve dvou kategoriích:
 • věková kategorie žáci II. stupně základních škol a studenti odpovídajících ročníků víceletých gymnázií,
 • věková kategorie studenti středních škol a odborných učilišť.


 • Obvodní kola soutěže organizují městské části hl. m. Prahy.
 • Kontaktními osobami pro obvodní kola soutěže jsou protidrogoví koordinátoři jednotlivých městských částí, kteří přijímají filmové snímky spolu s přihláškami do soutěže a posuzují, zda splňují technické požadavky a pravidla soutěže.
 • Pokud městská část obvodní kolo nepořádá a přijala filmové snímky, posoudí jejich kvalitu protidrogový koordinátor/porota dané městské části a vybrané snímky nominuje rovnou do celopražského finále. Pokud je do obvodního kola přihlášen malý počet snímků, nepostupují do celopražského kola automaticky. O jejich účasti rozhodne na základě jejich kvality protidrogový koordinátor/porota dané městské části.


 • Do celopražského finále postupují z městské části vítězné snímky z obou věkových kategorií. V celopražském finále odborná porota vybere tři nejlepší snímky v každé kategorii a jejich autoři získají hodnotné ceny. Porota může udělit zvláštní ceny.

 • Přihlášku a další informace naleznete na internetových adresách www.praha.eu(v sekci primární prevence), https://www.antifetfest.cz a www.prevence-praha.cz.

 • Harmonogram:
 • Soutěžní snímky budou spolu s přihláškou přijímány do 31. března 2017 na místně příslušném úřadě městské části a budou adresovány protidrogovému koordinátorovi. Seznam protidrogových koordinátorů městských částí naleznete v kontaktech na www.praha.eu. Obálku označte "Antifetfest 2017".
 • Výběr vítězných snímků městských částí proběhne v dubnu 2017.
 • Pražské finále se uskuteční v červnu 2017 v kině Lucerna.
 • Od května 2017 bude současně probíhat internetové hlasování o Cenu diváka na www.antifetfest.cz.
 • Pořadatel si vyhrazuje právo vyřadit snímky se záběry, které jsou v rozporu s platnou legislativou, navádějí k užívání drog, líčí krutá a nelidská jednání, problematiku rizikového chování zlehčují, omlouvají či schvalují. Snímky nesmí obsahovat záběry, které by podněcovaly k nenávisti z důvodu rasy, pohlaví, náboženství, národnosti nebo příslušnosti k určité skupině obyvatel, dále ty, které by bezdůvodně zobrazovaly osoby umírající nebo vystavené těžkému tělesnému nebo duševnímu utrpení způsobem snižujícím lidskou důstojnost, nebo které by mohly vážně narušit fyzický, psychický nebo mravní vývoj dětí a mladistvých tím, že obsahují pornografii a hrubé samoúčelné násilí.


 • Technické parametry:
 • Délka snímku max. 10 minut (delší snímky budou automaticky vyřazeny)
 • Na začátku a na konci snímku 3 vteřiny černého plátna ("black screen")
 • Ve snímku se musí objevit: Tento film byl natočen pro Antifetfest. www.antifetfest.cz - jak a kde do filmu větu zařadíte, záleží na vaší kreativitě
 • Obrazový formát 16:9 (preferované rozlišení 720p a 1080p)
 • Kodek: H.264, MPEG-4, AVC (ne Apple ProRes)
 • Kontejner: .mp4, .mov
 • Audio: AC3 (stereo 2.0)
 • Bitrate max. 20 Mbps
 • klaďte prosím důraz na nejlepší možnou obrazovou a zvukovou kvalitu snímku
 • O reklamacích, námitkách či nejasnostech rozhoduje s konečnou platností pořadatel a současně si vyhrazuje právo soutěž zrušit bez udání důvodu.

Za pořadatele:

Mgr. Jana Havlíková

Krajská koordinátorka školské prevence

Odbor zdravotnictví, sociální péče a prevence

Oddělení prevence

Magistrát hlavního města Prahy

Charvátova 9/145

110 00 Praha 1

tel.: 236 004 168

email: jana.havlikova@praha.eu